هویت بصری

هویت بصری ماهیت و چهره یک برند است؛ به طور کلی شامل تمام تصاویر، عناصر گرافیکی، رنگ ها و اطلاعاتی در مورد برند و تفاوت آن با برندهای دیگر را به مخاطب هدف ارائه می دهد. هویت بصری از لوگوی شما شروع می شود و تا طراحی بسته بندی محصول و طراحی داخلی کسب و کار ادامه می یابد. هویت بصری شرکت شما نقش غیرقابل توصیف و مهمی در تصمیم خرید مشتریان بالقوه شما دارد، زیرا در نهایت مشتریان بر اساس آنچه که می بینند برای محصول یا خدماتی هزینه پرداخت می کنند.
برای دیدن نمونه کامل هویت بصری روی تصاویر کلیک کنید.